รายชื่อแพทย์

พจ.คณินญา ศีติสาร Dr.Khaninya Seetisara (CM.D.) พจ.844

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปริญญาเกียรตินิยม
 • ได้รับทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลสู่กวัง มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • โรงพยาบาลคุณซาน มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
 • โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า
 • คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IBABY Fertility&Genetic Center กรุงเทพมหานคร

พจ.ณัฐิกา ทานะสิทธิ์ Dr.Nutika Tanasit(CM.D.) พจ.1339

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน(พจ.บ.) หลักสูตรร่วม 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยลัยราชภัฎจันทรเกษม ปริญญาเกียรตินิยม อันดับ 1


 • โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
 • คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • คลินิกแพทย์แผนจีนจันทรเกษม